Casleu
Casleu Origin:
Biblical
Casleu Pronounce:
Meaning of Casleu:
Rashness, confidence.
Casleu in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Casleu?
BOYS
GIRLS
+ Casleu

Meaning and origin of the baby name casleu. Meaning of casleu. What does casleu mean? casleu origin. Information about casleu.

Casleu originates in Biblical language and means Rashness, confidence.