Egbertine
Egbertine Origin:
English
Egbertine Pronounce:
Meaning of Egbertine:
The English name Egbertine means - a form of Egberta
Egbertine in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Egbertine?
BOYS
GIRLS
+ Egbertine

Meaning and origin of the baby name egbertine. Meaning of egbertine. What does egbertine mean? egbertine origin. Information about egbertine.

Egbertine originates in English language and means The English name Egbertine means - a form of Egberta